Thứ Ba, 25/2/2020
Chào mừng bạn đến với website Nông thôn mới Phú Thọ
Bàn về nội dung tổ chức hoạt động của hợp tác xã theo Luật hợp tác xã năm 2012
28/11/2014 14:22' Gửi bài này In bài này

Thực tế qua nắm bắt trên địa bàn tỉnh Phú Thọ cho thấy: một số hợp tác xã đã tổ chức chuyển đổi hoạt động theo luật HTX năm 2012, tuy nhiên việc tổ chức chuyển đổi vẫn còn những nội dung làm cho thành viên hợp tác xã băn khoăn vì chưa thỏa mãn mục đích, yêu cầu, nội dung chủ yếu cần tổ chức lại hoạt động của hợp tác xã theo quy định của Luật.

Trong tình hình hiện nay, việc tổ chức lại hoạt động của hợp tác xã theo luật HTX năm 2012 là yêu cầu bắt buộc và cần thực hiện một cách tỷ mỷ, thận trọng và bài bản, nhằm thống nhất việc tổ chức và hoạt động của hợp tác xã theo pháp luật hiện hành, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý, đảm bảo cho hựp tác xã hoạt động theo đúng nguyên tắc cơ bản; đồng thời củng cố, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của HTX. Mặt khác việc chuyển đổi HTX theo Luật HTX năm 2012 phải được các địa phương quan tâm chỉ đạo thực hiện cho phù hợp với tình hình cụ thể của HTX; phải thông qua Đại hội thành viên hoặc Đại hội đại biểu thành viên nhằm đảm bảo sự thống nhất, cộng khai dân chủ, đoàn kết; đúng luật định. Để đáp ứng yêu cầu của luật HTX năm 2012, theo quan điểm của Liên minh HTX tỉnh, các Hợp tác xã cân quan tâm một số nội dung chủ yếu sau: Thành lập bộ phận thực hiện chuyển đổi gồm đại diện: Ban quản lý (Ban chủ nhiệm, Ban kiểm soát) hợp tác xã, các bộ phận giúp việc, xã viên HTX: xây dựng kế hoạch nội dung cân thực hiện tổ chức lại hoạt động HTX theo luật HTX năm 2012; chủ động báo cáo Cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truvền, phổ biến, quán triệt đến đội ngũ cán bộ xã viên HTX các văn bản: Luật HTX năm 2012, Nghị định số 193/2013- NĐ-CP, Thông tư số 03/2014/TT/BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Ke hoạch & ĐT, các văn bản khác có liên quan và mục đích, ý nghĩa, nội dung của việc chuyển đổi HTX theo luật HTX năm 2012. Tổ chức kiểm kê, rà soát, phận định rõ tài sản, nguồn vốn, công nợ của HTX tại thời điểm chuyển đổi, chú ý một số nội dung: Kiểm kê xác định giá trị, loại tài sản, vốn, quỹ HTX; xác định từng nguồn vốn sản xuất kinh doanh (gồm: vốn góp của thành viên, vốn được hình thành tích lũy trong quá trình hoạt động của HTX;Vốn trợ cấp, hỗ trợ của Nhà nước và khoản được tặng, cho khác; vốn liên doanh liên kết của các tổ chức cá nhân khác), các quỹ của HTX (gồm: Quỹ phát triển sản xuất, quỹ dự phòng tài chính, quỹ khen thưởng...) và nguồn vốn khác...; Xác định công nợ của HTX: công nợ phải thu, công nợ phải trả...tại thời điểm chuyền đổi.
Trên cơ sở quy định điều kiện về thành viên HTX tại điều 13 Luật HTX năm 2012, điều 3, điều 4 Nghị định số 193/2013/ NĐ- CP; Thực hiện rà soát thành viên HTX; tổ chức tuyên tryền, vận động nhân dân, lập danh sách số thành viên hiện tại và số muốn tham gia thành viên mới, hướng dẫn thành viên tự nguyện viết đơn, góp vốn vào HTX mới theo đúng điều kiện luật định để trình đại hội; Tổ chức cho thành viên HTX thực hiện góp vốn điều lệ theo quy định tại khoản 1 Điều 17 của Luật HTX năm 2012; HTX cấp Giấy chứng nhận góp vốn điều lệ thực hiện theo Khoản 4, Điều 17 và lập sổ đăng ký thành viên theo điều 25 luật HTX năm 2012. Tổ chức rà soát, bổ sung điều lệ cho phù hợp
Với quy định của luật HTX năm 2012; Nội dung chủ yếu điều lệ hợp tác xã theo điều 21 luật HTX năm 2012. Trên cơ sở thực tế đơn vị, địa phương, HTX xây dựng phương án SXKD theo phụ lục số I-2 Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ KH&ĐT. Rà soát lại bộ máy, cán bộ quản lý cũ và dự kiến tổ chức bộ máy, cán bộ quản lý mới; bổ xung chức năng nhiệm vụ, quyền hạn bộ máy mới: Theo quy định tại điều 29 Luật HTX năm 2012, cơ cấu tổ chức bộ máy HTX gồm Đại hội thành viên, Hội đồng quản trị, Giám đốc và Ban kiểm soát HTX hoặc Kiểm soát viên. Luật HTX năm 2012 đã quy định rất cụ thể các nội dung liên quan cơ cấu tổ chức bộ máy của HTX.

Xây dựng mô hình tổ chức quản lý hoạt động SXKD, dịch vụ trong HTX: Theo Luật, HTX được tự chủ lựa chọn và tổ chức các hoạt động SXKD - DV nhằm đáp ứng nhu cầu chung của các thành viên; được quyền cung ứng, tiêu thụ các sản phẩm, dịch vụ, việc làm cho các thành viên và cho thị trường nhưng phải bảo đảm hoàn thành nghĩa vụ đối với các thành viên (thực hiện theo điều 05, Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013). Đồng thời, HTX phải tự chịu trách nhiệm về kết quả SXKD - dịch vụ của mình, kể cả các khoản nợ, vay của HTX. Tổ chức Đại hội thành viên: Ban chủ nhiệm triệu tập đại hội thành viên phải lập danh sách thành viên, đại biểu thành viên có quyền dự họp; chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu và dự thảo nghị quyết; xác định thời gian, địa điểm và gửi giấy mời đến thành viên hoặc đại biểu thành viên dự họp. Giấy mời họp phải kèm theo chương trình, tài liệu liên quan đến nội dùng đại hội thành viên ít nhất 07 ngày trước ngày đại hội thành viên khai mạc. Đại hội thành viên có quyền và nhiệm vụ theo quy định tại Điều 32 của Luật HTX năm 2012. Đăng ký hợp tác xã: Sau Đại hộị thành viên, HTX lập và gửi hồ sơ đăng ký hợp tác xã (theo khoản 2 điều 23 luật HTX năm 2012) và gửi hồ sơ đăng ký tại Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc ủy ban nhân dân huyện, thành, thị nơi HTX định đặt trụ sở chính. Sau khi được phòng Tài chính kế hoạch cấp huyện cấp giấy chứng nhận Đăng ký, Hợp tác xã thực hiện các nội dung cần thiết để đi vào hoạt động theo luật HTX năm 2012.

Hiện nay Liên minh HTX tỉnh đã soạn thảo hướng dẫn tổ chức lại hoạt động hợp tác xã theo luật HTX năm 2012 để xin ý kiến các đơn vị liên quan, những nội dung gợi mở trên rất mong được các đơn vị, cá nhân quan tâm xem xét để góp ý và vận dụng phù hợp với đơn vị mình nhằm thực hiện tốt việc tổ chức lại hoạt động của Hợp tác xã trước ngày 01/7/2016 theo quy định của luật HTX năm 2012./.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Bài cùng chuyên mục

Mới nhất

Xem nhiều nhất

Liên kết website