Kế hoạch số 5025/KH-UBND phát triển làng nghề nong thôn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016-2020
  • Kế hoạch số 5025/KH-UBND phát triển làng nghề nong thôn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016-2020
  • 5025/KH-UBND
  • UBND tỉnh Phú Thọ
  • Nguyễn Thanh Hải
  • 03/11/2016
  • Kế hoạch
  • Ngành nghề - Làng nghề
  • Tải về

Văn bản - Tài liệu khác

Trích yếu
Sổ tay hướng dẫn phát triển sản xuất
Mã số: 4781/QĐ-BNN-VPĐP
Quyết định
Ban hành: 21/11/2017
Các văn bản của Trung ương về đào tạo nghề
Mã số:
Tài liệu mẫu
Ban hành: 20/02/2017
Các văn bản tỉnh Phú Thọ về đào tạo nghề
Mã số:
Tài liệu mẫu
Ban hành: 20/02/2017