Tạo động lực xây dựng nông thôn mới

Xã Hà Thạch, TX Phú Thọ đạt chuẩn NTM năm 2018, cơ sở hạ tầng từng bước hoàn thiện, tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế- xã hội.

Giai đoạn 2016-2020, thực hiện chương trình NTM, trên địa bàn tỉnh hoàn thành vượt mức cao các mục tiêu kế hoạch, tăng thêm 76 xã đạt chuẩn NTM, đạt 166% kế hoạch, nâng tổng số xã đạt NTM là 95 xã (chưa sáp nhập là 122 xã). Tính đến 31/5/2022, toàn tỉnh có 122 xã đạt chuẩn NTM, bình quân toàn tỉnh đạt 16 tiêu chí/xã; 1.459 khu dân cư NTM (tăng thêm 42 khu so với năm 2021); bốn đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM .

Sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân được phát huy hiệu quả, nhờ đó tạo chuyển biến trong phát triển kinh tế - xã hội, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện, nâng cao. Nhận thức rõ mục đích, ý nghĩa, người dân đã đồng tình, hưởng ứng, đóng góp vào tổng thể chương trình xây dựng NTM của địa phương. Cơ chế, chính sách đầu tư của Nhà nước nhằm hỗ trợ, thúc đẩy huy động các nguồn lực đầu tư, khơi thông sức dân để dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng trong quá trình thực hiện.

Xã Mạn Lạn, huyện Thanh Ba được sáp nhập từ ba xã Mạn Lạn, Phương Lĩnh và Vũ Yển. Khắc phục khó khăn, xã về đích NTM năm 2021. Đồng chí Đặng Duy Hưng- Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Diện mạo NTM của xã có sự chuyển mình rõ nét, trong sản xuất đã hình thành một số mô hình liên kết tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, phát huy tiềm năng đất đai và lao động, đa dạng hóa ngành nghề nông thôn. Xã huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng tập trung phát triển kinh tế - xã hội với tổng số tiền trên 12 tỉ đồng, trong đó nguồn vốn xã hội hóa và người dân đóng góp bằng ngày công, hiến đất gần 2,4 tỉ đồng.

Việc xây dựng các mô hình sản xuất hiệu quả gắn với thực hiện cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững đã góp phần cải thiện, nâng cao thu nhập cho nông dân. Hỗ trợ phát triển sản xuất tập trung các cây con chủ lực theo hướng chuyển từ “lượng” sang “chất”, ứng dụng công nghệ cao gắn với đổi mới các hình thức tổ chức sản xuất, khuyến khích phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại, các hình thức liên kết sản xuất. Các mô hình sản xuất đảm bảo chất lượng và phát triển tương đối đồng đều, đa dạng các loại hình, đánh thức tiềm năng đất đai, lao động, trí tuệ và khát vọng đổi mới ở khắp các miền quê. Toàn tỉnh hiện có 345 trang trại đạt tiêu chí đang hoạt động; hình thành trên 60 chuỗi cung ứng nông lâm sản thực phẩm an toàn; tỉ lệ giá trị sản phẩm nông lâm thủy sản được sản xuất dưới hình thức hợp tác và liên kết đạt 20%. Năm 2021, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn ước đạt trên 37 triệu đồng/năm.

Trên địa bàn huyện Phù Ninh, xây dựng NTM tạo ra sức lan tỏa và mang lại hiệu quả thiết thực, văn hóa - xã hội nông thôn được gìn giữ, phát huy. Kết cấu hạ tầng nông thôn được đầu tư, nhất là đường giao thông, trường học, các thiết chế văn hóa, thể thao được nâng cấp. Đồng chí Nguyễn Phúc Suyên - Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: Qua rà soát cho thấy, nhiều mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu của chương trình xây dựng NTM trên địa bàn huyện cơ bản đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Đến nay toàn huyện đã có 14/16 xã đạt chuẩn NTM. Huyện đang tập trung chỉ đạo, huy động nguồn lực để đầu tư, phấn đấu xây dựng hai xã còn lại là Phù Ninh, Liên Hoa đạt chuẩn NTM vào năm 2022. Đồng thời rà soát, đánh giá và thực hiện các tiêu chí, phấn đấu năm 2025 huyện Phù Ninh đạt chuẩn huyện NTM.

Thời gian qua, chính sách thưởng xã đạt chuẩn NTM đã góp phần quan trọng để động viên, khơi dậy, khích lệ tinh thần thi đua phấn đấu xây dựng NTM. Theo Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND ngày 24/11/2016 của UBND tỉnh về Quy định mức thưởng các xã đạt chuẩn NTM trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2020, các xã được công nhận đạt chuẩn NTM giai đoạn 2011-2020 được thưởng một tỉ đồng/xã. Tính đến năm 2020, toàn tỉnh có 119 xã được thưởng NTM. Các xã đã sử dụng tiền thưởng để thanh toán trả nợ, xây mới 301 công trình phúc lợi, từ đó hoàn thiện thêm các tiêu chí về hạ tầng NTM.

Dự kiến tại Kỳ họp thứ Tư, HĐND tỉnh khóa XIX, UBND tỉnh sẽ trình tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết Quy định chính sách thưởng trong xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, mức thưởng một tỉ đồng/xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Chính sách thưởng đối với các xã, đặc biệt việc bổ sung thưởng đối với xã đạt NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu sẽ góp phần khích lệ các xã thực hiện đạt và vượt các mục tiêu đã đề ra, tạo không khí thi đua sôi nổi giữa các xã, là động lực thúc đẩy xây dựng NTM trên địa bàn toàn tỉnh.

                                                                                                  Nguyễn Huế (Nguồn: baophutho.vn)

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất

Liên kết website