Nhà lưới của HTX Ngân Hà - Thị xã Phú Thọ

Nhà lưới của HTX Ngân Hà - Thị xã Phú Thọ

Nhà lưới của HTX Ngân Hà - Thị xã Phú Thọ