Quyết định 540/QĐ-UBND về việc thay đổi thành viên Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh
  • Quyết định 540/QĐ-UBND về việc thay đổi thành viên Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh
  • 540/QĐ-UBND
  • UBND tỉnh Phú Thọ
  • Hoàng Công Thủy
  • 18/03/2015
  • Quyết định
  • Nông thôn mới
  • Tải về

Văn bản - Tài liệu khác

Trích yếu
Đề cương báo cáo kiểm toán 2015 (huyện)
Mã số: Đề cương báo cáo kiểm toán 2015 (huyện)
Tài liệu mẫu
Ban hành: 27/08/2015
Đề cương báo cáo kiểm toán 2015 (tỉnh)
Mã số: Đề cương báo cáo kiểm toán 2015 (tỉnh)
Tài liệu mẫu
Ban hành: 27/08/2015
Phụ lục kèm theo 12/BCDTW-VPDP
Mã số: Phụ lục - 12/BCDTW-VPDP
Công văn
Ban hành: 19/08/2015
Đề cương BC kèm theo 12/BCDTW-VPDP
Mã số: Đề cương BC - 12/BCDTW-VPDP
Công văn
Ban hành: 19/08/2015
Phụ biểu kèm công văn số 301/SNN-PTNT
Mã số: 301/SNN-PTNT
Công văn
Ban hành: 25/03/2015
Rà soát đánh giá thực trạng nông thôn mới
Mã số: 301/SNN-PTNT
Công văn
Ban hành: 25/03/2015