Sở Xây dựng Phú Thọ báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2014, phương hướng nhiệm vụ năm 2015

UBND TỈNH PHÚ THỌ
SỞ XÂY DỰNG

________

 

  Số: 03 /SXD-KTQH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________________________

 

  Phú Thọ, ngày 15 tháng 01 năm 2015

 


         

Kính gửi:  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú thọ.

   

Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao; Sở Xây dựng Phú Thọ xin báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2014, phương hướng nhiệm vụ năm 2015 với những nội dung chủ yếu như sau: 

           

PHẦN THỨ NHẤT

Kết quả chỉ đạo, thực hiện Chương trình năm 2014

 

           I- Về công tác chỉ đạo, thực hiện từng tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

           1- Đánh giá thuận lợi, khó khăn trong chỉ đạo, thực hiện,

         -Thuận lợi:

         Qúa trình triển khai Chương trình trên địa bàn Tỉnh được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, HDND, UBND tỉnh, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã ra các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cơ bản đáp ứng được yêu cầu.

         Các Sở, Ngành, UBND các huyện thành thị trên địa bàn đã tích cực chủ động trong việc thực hiện nhiệm vụ , công tác xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch của UBND tỉnh.

        - Khó khăn:

         Một số văn bản hướng dẫn của Trung ương thực hiện chương trình nông thôn mới còn chậm được ban hành.

         Kinh phí xây dựng nông thôn mới chưa đáp ứng được yêu cầu theo lộ trình của chương trình.

          Cơ sở hạ tầng ở hầu hết các xã trên địa bàn Tỉnh còn yếu kém và chắp vá, trình độ dân trí nhiều nơi còn thấp, văn hóa xã hội chậm phát triển. Nhận thức của 1 bộ phận cán bộ, nhân nhân trong việc thực hiện chương trình còn hạn chế.

          2- Kết quả công tác chỉ đạo thực hiện theo tiêu chí nghành.

       Với nhiệm vụ được phân công chỉ đạo tiêu chí 1 (Quy hoạch và thực hiện quy hoạch); tiêu chí 9 (Nhà ở dân cư) trong việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh, Sở Xây dựng đã tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

          2.1. Kết quả công tác chỉ đạo, đôn đốc thực hiện từng tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo lĩnh vực được giao quản lý.

Sở Xây dựng Phú thọ đã chỉ đạo rà soát toàn bộ công tác quy hoạch xây dựng nông thôn trên địa bàn, tổng hợp các nội dung và tài liệu có liên quan tới chương trình triển khai thực hiện quy hoạch XD nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

        Cử cán bộ tham gia văn phòng Ban chỉ đạo Chương trình XD nông thôn mới.

Phối hợp với Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn và UBND các huyện thành thị trong công tác chỉ đạo, hướng dẫn , kiểm tra đôn đốc việc triển khai thực hiện chương trình XD nông thôn mới trên địa bàn.

   Kết quả thực hiện: Đến nay 100% số xã trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành xong quy hoạch xã nông thôn mới, 100% số xã đã xây dựng xong đề án. Trên địa bàn tỉnh đã cơ bản xóa xong nhà tạm, nhà dột nát. Đối với các xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2013-2015 có 35/57 xã đạt tiêu chí 9 (về nhà ở dân cư), mục tiêu đến 2015 có 75% nhà ở đạt tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng. Đảm bảo theo chương trình kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đề ra.

          2.2. Các văn bản chỉ đạo hướng dẫn theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

           Ngày 25/3/2010 Sở Xây dựng Phú Thọ có văn bản số 574/SXD-KTQH về việc rà soát toàn bộ công tác quy hoạch xây dựng nông thôn trên địa bàn., tổng hợp các nội dung và tài liệu có liên quan tới chương trình triển khai thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

           Ngày 14/9/2010 Sở Xây dựng Phú Thọ có văn bản số 574/SXD-KTQH Hướng dẫn việc lập nhiệm vụ , đồ án quy hoạch và quản lý quy hoạch XD xã nông thôn mới theo quy định tại Thông tư số 09/TT-BXD ngày 04/8/2010 của Bộ Xây dựng. Ngày 12/10/2010 Sở Xây dựng có văn bản số 673/SXD-KTQH về việc Hướng dẫn bổ xung QH xây dựng xã nông thôn mới theo quy định tại Thông tư số 09/TT-BXD ngày 04/8/2010 của Bộ Xây dựng.

           Ngày 29/10/2010 Sở Xây dựng có văn bản số 748/SXD-KTQH  về việc Hướng dẫn xây dựng trụ sở xã và các công trình phụ trợ.

           Văn bản số 744/SXD-KTQH ngày 19/8/2011 v/v Báo cáo kết quả kiểm tra công tác chỉ đạo XD nông thôn mới trên địa bàn huyện Phù Ninh.

           Văn bản số 744/SXD-KTQH ngày 15/10/2012 v/v tham gia ý kiến xây dựng cơ chế hỗ trợ vốn thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020.

           Văn bản số 175/SXD-HTKT ngày 27/3/2013 v/v Tham gia ý kiến về sửa đổi, ban hành Bộ tiêu chí nông thôn mới tỉnh Phú Thọ.

          Văn bản số 257/SXD-HTKT ngày 24/4/2013 v/v Đôn đốc công tác quản lý, thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới.

- Văn bản số 96/SXD-VP ngày 26/02/2014 về việc hướng dẫn thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình hoặc hạng mục công trình vào sử dụng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

- Văn bản số 797/SXD-VP ngày 08/10/2014 về việc tham gia ý kiến về mục tiêu xây dựng xã đạt và cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020.

- Văn bản số 1002/SXD-QLN ngày 21/11/2014 về việc hướng dẫn thực hiện hỗ trợ kinh phí (đợt 2) cho người có công với cách mạng xây dựng, sửa chữa nhà ở.

- Các văn bản đánh giá kết quả đạt được các tiêu chí đối với 06 xã của huyện Lâm Thao; xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ; xã Đông Thành, huyện Thanh Ba …đề nghị công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2014.

           Sáu tháng, một năm Sở đều có văn bản yêu cầu UBND các huyện thành thị báo cáo việc thực hiện tiêu chí 1 (Quy hoạch và thực hiện quy hoạch) và tiêu chí 9 (Nhà ở dân cư), đối với huyện Phù Ninh báo cáo việc thực hiện toàn bộ chương trình (19 tiêu chí), nêu những việc đã thực hiện, những việc chưa thực hiện, nêu những khó khăn vướng mắc, những kiến đề nghị để Sở hướng dẫn giải đáp và tổng hợp báo cáo với Ban chỉ đạo chương trình.

Công tác đào tạo, tập huấn cán bộ: Trong năm 2014, Sở Xây dựng đã tổ chức đào tạo tập huấn được 02 khóa, cho 230 lượt cán bộ của các huyện thành thị.         

           II- Về công tác chỉ đạo, theo dõi địa bàn các huyện thành thị.

           Theo sự phân công của Ban chỉ đạo Sở Xây dựng trực tiếp chỉ đạo, theo dõi huyện Phù Ninh trong việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.

 

          1- Đánh giá thuận lợi, khó khăn trong chỉ đạo, theo dõi.

         - Thuận lợi:

         UBND huyện và các xã trên địa bàn đã tích cực chủ động trong việc thực hiện nhiệm vụ, công tác xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch của UBND tỉnh. Cán bộ và nhân dân trên địa bàn có nhận thức tốt về chương trình.

        Có sự phối kết hợp giữa Sở và UBND huyện trong việc chỉ đạo, thực hiện tháo gỡ khó khăn.

        - Khó khăn:

       Cán bộ chỉ đạo thực hiện chương trình là kiêm nhiệm, việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của ngành là rất lớn do đó ảnh hưởng đến công tác theo dõi chỉ đạo chương trình.

      Việc ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện chương trình, cũng như hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới của một số bộ, ngành Trung ương chậm.

          2- Tóm tắt về kết quả công tác xây dựng nông thôn mới tại địa bàn cấp huyện.

          Sở đã thường xuyên theo dõi nắm bắt tình hình thực hiện, phối hợp với UBND huyện Phù Ninh trong việc hướng dẫn , tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong việc xây dựng nông thôn mới của huyện.

       Sáu tháng, một năm Sở đều có văn bản yêu cầu UBND huyện Phù Ninh báo cáo việc thực hiện toàn bộ chương trình (19 tiêu chí), nêu những việc đã thực hiện, những việc chưa thực hiện, nêu những khó khăn vướng mắc, những kiến đề nghị để Sở hướng dẫn giải đáp và tổng hợp báo cáo với Ban chỉ đạo chương trình.

Kết quả đến hết năm 2014, trên địa bàn huyện Phù Ninh có: 01 xã đạt 16 tiêu chí (xã Tử Đà); 02 xã đạt 15 tiêu chí (An Đạo, Phù Ninh); 04 xã đạt 14 tiêu chí (Trung Giáp, Hạ Giáp, Phú Nham, tiên Du); 01 xã đạt 12 tiêu chí (Phú Mỹ); 03 xã đạt 11 tiêu chí (Gia Thanh, Bình Bộ, Vĩnh Phú); 07 xã còn lại đạt 13 tiêu chí.

Đối với tiêu chí số 1 (về Quy hoạch và thực hiện quy hoạch) Đến nay 100% số xã trên địa bàn huyện đã hoàn thành xong quy hoạch xã nông thôn mới, 100% số xã đã xây dựng xong đề án.

Đối với tiêu chí số 9 (về nhà ở dân cư). Trên địa bàn huyện đã cơ bản xóa xong nhà tạm, nhà dột nát; Tỷ lệ hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng có 08 xã chưa đạt (Gia Thanh, Liên Hoa, Phú Mỹ, Bình Bộ, Trạm Thản, Trị Quận, Bảo Thanh, Vĩnh Phú).

III. Đánh giá chung:

         Từ khi thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đến hết năm 2014 Sở Xây dựng đã thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu, đề xuất, triển khai thực hiện Chương trình theo chức năng nhiệm vụ được giao. Kịp thời ra các văn bản hướng dẫn, nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của các địa phương trong triển khai thực hiện Chương trình, từ đó đưa ra những phương án chỉ đạo kịp thời, hiệu quả.

 

PHẦN THỨ HAI

Phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch thực hiện Chương trình năm 2015

I. MỤC TIÊU.

Sở Xây dựng Phú Thọ sẽ bám sát chương trình, kế hoạch của Tỉnh tập trung đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra chỉ đạo các tiêu chí 1: Quy hoạch và thực hiện quy hoạch; tiêu chí 9: Nhà ở dân cư để đạt yêu cầu của chương trình. Mục tiêu đến năm  2015 có 57 xã đạt và cơ bản đạt tiêu chuẩn xã nông thôn mới. II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP. Chỉ đạo UBND các huyện, thành, thị tổ chức cho các xã rà soát lại toàn bộ các quy hoạch xã nông thôn mới đã được phê duyệt kịp thời phát hiện những bất cập vướng mắc để bổ xung điều chỉnh cho phù hợp. Triển khai các quy hoạch chi tiết theo quy định. Phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch về nhà ở đạt tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng và chỉ đạo thực hiện đối với các xã trên địa bàn tỉnh. Hướng dẫn kiểm tra công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng nông thôn mới. Tập trung đôn đốc, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện XD chương trình nông thôn mới trên địa bàn huyện Phù Ninh.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VP,HTKT.

GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

Bùi Sơn Thủy

 


KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Số liệu báo cáo tính đến ngày:

 

 31/12/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Số huyện, thành, thị xã:

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tổng số xã:

 

247

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tiêu chí NTM

Nội dung tiêu chí

Đơn vị tính
(đối với số lượng)

Kết quả thực hiện năm 2013

Kết quả thực hiện năm 2014

Kế hoạch đến 2015

 


Số lượng

Giá trị (triệu đồng)

Số lượng

Giá trị (triệu đồng)

Số lượng

Giá trị (triệu đồng)

 


 


1

QUI HOẠCH

 

 

 

 

 

 

 

 


1.1

Xây dựng Đề án Quy hoạch xây dựng NTM

 

 

 

 

 

 

 

 


1.1.1

Quy hoạch chung

Số xã hoàn thành

247

 

0

 

0

 

 


1.1.2

Quy hoạch sử dụng đất

Số xã hoàn thành

 

 

 

 

 

 

 


1.1.3

Quy hoạch sản xuất

Số xã hoàn thành

 

 

 

 

 

 

 


1.1.4

Quy hoạch hạ tầng kinh tế - xã hội

Số xã hoàn thành

247

 

0

 

0

 

 


1.1.5

Số lượt người được đào tạo, tập huấn về lập và quản lý quy hoạch cho cấp huyện, xã, thôn, bản

Lượt người

 

 

230

 

 

 

 


1.2

Thực hiện Quy hoạch xây dựng NTM

%

 

 

 

 

 

 

 


1.2.1

Số xã đã công bố quy hoạch

100

 

 

 

 

 

 


1.2.2

Số xã đã cắm mốc chỉ giới các công trình hạ tầng theo quy hoạch

 

 

 

 

 

 

 


9

NHÀ Ở DÂN CƯ *

 

 

 

 

 

 

 

 


9,1

Tổng số nhà ở dân cư trên địa bàn

nhà

249.225

 

260.505

 

 

 

 


9,2

Số nhà tạm, dột nát

nhà

13.463

 

11.595

 

 

 

 


9,3

Số nhà đạt chuẩn Bộ Xây dựng

nhà

175.583

 

208.346

 

 

 

 


9,4

Tỷ lệ nhà đạt chuẩn Bộ Xây dựng

%

70,45

 

79,98

 

 

 

 


 

(*Tiêu chí số 9 về nhà ở dân cư chưa có số liệu của huyện Tam Nông)


Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất

Liên kết website