Hội nghị thẩm tra Thị xã Phú Thọ hoàn thành xây dựng NTM

Hội nghị thẩm tra Thị xã Phú Thọ hoàn thành xây dựng NTM

Hội nghị thẩm tra Thị xã Phú Thọ hoàn thành xây dựng NTM