Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; xã nông thôn mới kiểu mẫu; khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu trên trên địa bàn tỉnh đến năm 2020

Theo đó Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao gồm 17 tiêu chí chia thành 5 lĩnh vực (Hạ tầng kinh tế - xã hội; Phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống của nhân dân; Giáo dục - Y tế - Văn hóa; Cảnh quan – Môi trường; An ninh trật tự - Hành chính công); xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao phải đáp ứng được các điều kiện: đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định tại Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính Phủ (mức độ hoàn thành các tiêu chí quy định tại Quyết định 953/QĐ-UBND ngày 03/5/2017 của UBND tỉnh Phú Thọ) và đạt chuẩn 100% tiêu chí nông thôn mới nâng cao theo quyết định này. Đối với xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu khi đáp ứng các điều kiện: đã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và đạt các tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu theo quy định tại Quyết định số 691/QĐ-TTg ngày 05/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018 – 2020.

Bộ tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 gồm 13 tiêu chí và 30 chỉ tiêu được áp dụng đối với các khu dân cư đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới  và các khu dân cư trên địa bàn các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định. Cũng theo Quyết định này UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các sở ngành liên quan hướng dẫn về trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; kiểm tra đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện.

Chương trình xây dựng nông thôn mới được xác định là Chương trình có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc do vậy việc ban hành Ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; xã nông thôn mới kiểu mẫu; khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 là tiền để tỉnh Phú Thọ tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình MTQG xây nông thôn mới trong những năm tiếp theo.
                                                                    Lương Anh Chiến - Cán bộ Văn phòng điều phối NTM

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất

Liên kết website