Kế hoạch triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Phú Thọ đến năm 2020
  • Kế hoạch triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Phú Thọ đến năm 2020
  • 3262/KH-UBND
  • UBND tỉnh Phú Thọ
  • Phó Chủ tịch Nguyễn Thanh Hải
  • 18/07/2019
  • Kế hoạch
  • Nông thôn mới
  • Tải về

Văn bản - Tài liệu khác

Trích yếu
Sổ tay hướng dẫn phát triển sản xuất
Mã số: 4781/QĐ-BNN-VPĐP
Quyết định
Ban hành: 21/11/2017