Văn bản số 4120/UBND-KTN ngày 06/9/2019 về việc triển khai thực hiện bộ tiêu chí, đánh giá phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn tỉnh
  • Văn bản số 4120/UBND-KTN ngày 06/9/2019 về việc triển khai thực hiện bộ tiêu chí, đánh giá phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn tỉnh
  • 4120/UBND-KTN
  • Ủy ban nhân dân tỉnh
  • Phó Chủ tịch Nguyễn Thanh Hải
  • 06/09/2019
  • Công văn
  • Nông thôn mới
  • Tải về

Văn bản - Tài liệu khác

Trích yếu
Sổ tay hướng dẫn phát triển sản xuất
Mã số: 4781/QĐ-BNN-VPĐP
Quyết định
Ban hành: 21/11/2017