Ảnh Thẩm tra kết quả xây dựng nông thôn mới huyện Thanh Thủy

Kiểm tra mô hình sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị của gia đình ông Lê Đình Hưởng xã Đồng Trung

Kiểm tra mô hình sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị của gia đình ông Lê Đình Hưởng xã Đồng Trung

Kiểm tra cơ sở vật chất giáo dục tại trường Mầm non Trung Thịnh

Kiểm tra cơ sở vật chất giáo dục tại trường Mầm non Trung Thịnh

Kiểm tra cơ sở vật chất văn hóa, thiết chế văn hóa tại nhà văn hóa khu 22 - xã Hoàng Xá

Kiểm tra cơ sở vật chất văn hóa, thiết chế văn hóa tại nhà văn hóa khu 22 - xã Hoàng Xá

Toàn bộ quang cảnh Hội nghị thẩm tra

Toàn bộ quang cảnh Hội nghị thẩm tra