Ảnh Thẩm tra kết quả xây dựng nông thôn mới TP Việt Trì

Toàn bộ quang cảnh hội nghị

Toàn bộ quang cảnh hội nghị

Kiểm tra đường giao thông nông thôn tại xã Sông Lô

Kiểm tra đường giao thông nông thôn tại xã Sông Lô

Kiểm tra Cơ sở vật chất và thiết chế văn hóa tại nhà văn hóa Khu 7, xã Sông Lô

Kiểm tra Cơ sở vật chất và thiết chế văn hóa tại nhà văn hóa Khu 7, xã Sông Lô

Kiểm tra mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao tại xã Sông Lô

Kiểm tra mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao tại xã Sông Lô

Kiểm tra HTX sản xuất Mì gao Hùng Lô, xã Hùng Lô

Kiểm tra HTX sản xuất Mì gao Hùng Lô, xã Hùng Lô

Kiểm tra công tác bảo tồn và giữ gìn văn hóa tại Đình Hùng Lô, xã Hùng Lô

Kiểm tra công tác bảo tồn và giữ gìn văn hóa tại Đình Hùng Lô, xã Hùng Lô