Công văn số 2251/BTNMT-KSONTM ngày 09/4/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường V/v hợp nhất hướng dẫn thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí nông thôn mới và Bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao cấp xã, huyện và các tiêu chí huyện nông thôn mới đặc thù giai đoạn 2021-2025 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
  • Công văn số 2251/BTNMT-KSONTM ngày 09/4/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường V/v hợp nhất hướng dẫn thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí nông thôn mới và Bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao cấp xã, huyện và các tiêu chí huyện nông thôn mới đặc thù giai đoạn 2021-2025 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
  • 2251/BTNMT-KSONTM
  • Bộ Tài nguyên và Môi trường
  • Đồng chí Lê Công Thành - Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
  • 09/04/2024
  • Công văn
  • Nông thôn mới
  • Tải về

Văn bản - Tài liệu khác

Trích yếu