Nghị quyết số 10/2023/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Phú Thọ: Quy định mức chi ngân sách nhà nước hỗ trợ, nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục, tiêu chí lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
  • Nghị quyết số 10/2023/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Phú Thọ: Quy định mức chi ngân sách nhà nước hỗ trợ, nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục, tiêu chí lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
  • 10/2023/NQ-HĐND
  • HĐND tỉnh Phú Thọ
  • Đồng chí: Bùi Minh Châu - Chủ tịch HĐND tỉnh
  • 14/07/2023
  • Nghị quyết
  • Nông thôn mới
  • Tải về

Văn bản - Tài liệu khác

Trích yếu