Hướng dẫn số 76/HD-STTTT ngày 14/10/2022 về việc thực hiện các nội dung tiêu chí thông tin và truyền thông trong Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021- 2025
  • Hướng dẫn số 76/HD-STTTT ngày 14/10/2022 về việc thực hiện các nội dung tiêu chí thông tin và truyền thông trong Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021- 2025
  • 76/HD-STTTT
  • Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ
  • Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Thúy - Phó Giám đốc
  • 14/10/2022
  • Hướng dẫn
  • Tiêu chí NTM
  • Tải về

Văn bản - Tài liệu khác

Trích yếu