Hướng dẫn số 90/HD-MTTW-BTT ngày 20/9/2022 của Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam về việc lấy ý kiến hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
  • Hướng dẫn số 90/HD-MTTW-BTT ngày 20/9/2022 của Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam về việc lấy ý kiến hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
  • 90/HD-MTTW-BTT
  • Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam
  • Đồng chí: Trương Thị Ngọc Ánh - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam
  • 20/09/2022
  • Hướng dẫn
  • Nông thôn mới
  • Tải về

Văn bản - Tài liệu khác

Trích yếu