Quyết định số 919/QĐ-TTg ngày 01/8/2022 của Thủ tướng Chính Phủ về Phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021-2025
  • Quyết định số 919/QĐ-TTg ngày 01/8/2022 của Thủ tướng Chính Phủ về Phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021-2025
  • 919/QĐ-TTg
  • Chính phủ
  • Đồng chí Phạm Bình Minh - Phó Thủ tướng chính phủ
  • 01/08/2022
  • Quyết định
  • Nông thôn mới
  • Tải về

Văn bản - Tài liệu khác

Trích yếu