Quyết định số 1491/QĐ-BGDDT ngày 06/6/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố chỉ tiêu các lĩnh vực giáo dục giáo dục và đào tạo của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025
  • Quyết định số 1491/QĐ-BGDDT ngày 06/6/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố chỉ tiêu các lĩnh vực giáo dục giáo dục và đào tạo của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025
  • 1491/QĐ-BGDDT
  • Bộ Giáo dục và Đào tạo
  • Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
  • 06/06/2022
  • Quyết định
  • Tiêu chí NTM
  • Tải về

Văn bản - Tài liệu khác

Trích yếu