Quyết định số 1945/QĐ-TTg ngày 18/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia gia đoạn 2021-2025
  • Về thành lập Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia gia đoạn 2021-2025
  • 1945/QĐ-TTg
  • Đồng chí Phạm Minh Chính - Thủ tướng Chính phủ
  • 18/11/2021
  • Quyết định
  • Nông thôn mới
  • Tải về

Văn bản - Tài liệu khác

Trích yếu