Quyết định số 1648/QĐ-TTg ngày 23/10/2020 của Thủ tướng Chính Phủ về việc công nhận Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019
  • Quyết định số 1648/QĐ-TTg ngày 23/10/2020 của Thủ tướng Chính Phủ về việc công nhận Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019
  • 1648/QĐ-TTg
  • Chính Phủ
  • Đồng chí Trịnh Đình Dũng - Phó Thủ tướng Chính Phủ
  • 23/10/2020
  • Quyết định
  • Nông thôn mới
  • Tải về

Văn bản - Tài liệu khác

Trích yếu
Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể đến năm 2020
Mã số: Số 4177/KH-UBND
Kế hoạch
Ban hành: 11/09/2019