Văn bản số 234/SNN-VPĐP của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc tăng cường chỉ đạo xây dựng nông thôn mới
  • Văn bản số 234/SNN-VPĐP của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc tăng cường chỉ đạo xây dựng nông thôn mới
  • 234/SNN-VPĐP
  • Sở Nông nghiệp và PTNT
  • Đồng chí Trần Tú Anh - PGĐ Sở Nông nghiệp và PTNT
  • 25/02/2020
  • Công văn
  • Nông thôn mới
  • Tải về

Văn bản - Tài liệu khác

Trích yếu
Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể đến năm 2020
Mã số: Số 4177/KH-UBND
Kế hoạch
Ban hành: 11/09/2019
Sổ tay hướng dẫn phát triển sản xuất
Mã số: 4781/QĐ-BNN-VPĐP
Quyết định
Ban hành: 21/11/2017