Quyết định 2662/QĐ-UBND Về Ban hành Bộ tiêu chí xã Nông thôn mới nâng cao; xã nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Phú Thọ đến năm 2020
  • Quyết định 2662/QĐ-UBND Về Ban hành Bộ tiêu chí xã Nông thôn mới nâng cao; xã nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Phú Thọ đến năm 2020
  • 2662/QĐ-UBND
  • UBND tỉnh Phú Thọ
  • Chủ tịch Bùi Văn Quang
  • 24/10/2019
  • Quyết định
  • Nông thôn mới
  • Tải về

Văn bản - Tài liệu khác

Trích yếu
Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể đến năm 2020
Mã số: Số 4177/KH-UBND
Kế hoạch
Ban hành: 11/09/2019
Sổ tay hướng dẫn phát triển sản xuất
Mã số: 4781/QĐ-BNN-VPĐP
Quyết định
Ban hành: 21/11/2017