Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể đến năm 2020
  • Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể đến năm 2020
  • Số 4177/KH-UBND
  • Ủy ban nhân dân tỉnh
  • Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hải
  • 11/09/2019
  • Kế hoạch
  • Đào tạo nghề
  • Tải về

Văn bản - Tài liệu khác

Trích yếu
Sổ tay hướng dẫn phát triển sản xuất
Mã số: 4781/QĐ-BNN-VPĐP
Quyết định
Ban hành: 21/11/2017