Văn bản số 715/VPĐP-TTHTQT ngày 30/6/2020 của Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương về việc tổ chức Cuộc thi báo chí viết về nông thôn mới và cuộc thi ảnh về nông thôn mới giai đoạn 2010-2020
  • Văn bản số 715/VPĐP-TTHTQT ngày 30/6/2020 của Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương về việc tổ chức Cuộc thi báo chí viết về nông thôn mới và cuộc thi ảnh về nông thôn mới giai đoạn 2010-2020
  • 715/VPĐP-TTHTQT
  • Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương
  • Đồng chí: Nguyễn Minh Tiến - CVP Điều phối NTM Trung ương
  • 30/06/2020
  • Công văn
  • Nông thôn mới
  • Tải về

Văn bản - Tài liệu khác

Trích yếu
Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể đến năm 2020
Mã số: Số 4177/KH-UBND
Kế hoạch
Ban hành: 11/09/2019