Công văn 2411/UBND-KTN ngày 08/6/2020 của UBND tỉnh về việc Chỉ đạo hướng dẫn xây dựng nông thôn mới đối với các xã hình thành sau khi sáp nhập
  • Công văn 2411/UBND-KTN ngày 08/6/2020 của UBND tỉnh về việc Chỉ đạo hướng dẫn xây dựng nông thôn mới đối với các xã hình thành sau khi sáp nhập
  • 2411/UBND-KTN
  • UBND tỉnh Phú Thọ
  • Đồng chí Nguyễn Thanh Hải - PCT UBND tỉnh
  • 08/06/2020
  • Công văn
  • Nông thôn mới
  • Tải về

Văn bản - Tài liệu khác

Trích yếu
Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể đến năm 2020
Mã số: Số 4177/KH-UBND
Kế hoạch
Ban hành: 11/09/2019