Văn bản số 530/SNN-VPĐP ngày 20/4/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025
  • Văn bản số 530/SNN-VPĐP ngày 20/4/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025
  • 530/SNN-VPĐP
  • Sở Nông nghiệp và PTNT
  • Đồng chí Trần Tú Anh - PGĐ Sở Nông nghiệp và PTNT
  • 21/04/2020
  • Công văn
  • Nông thôn mới
  • Tải về

Văn bản - Tài liệu khác

Trích yếu
Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể đến năm 2020
Mã số: Số 4177/KH-UBND
Kế hoạch
Ban hành: 11/09/2019
Sổ tay hướng dẫn phát triển sản xuất
Mã số: 4781/QĐ-BNN-VPĐP
Quyết định
Ban hành: 21/11/2017