QĐ 1594/QĐ-BNN-VPĐP ngày 05/5/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Về việc thành lập hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm cấp Quốc gia
  • QĐ 1594/QĐ-BNN-VPĐP ngày 05/5/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Về việc thành lập hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm cấp Quốc gia
  • 1594/QĐ-BNN-VPĐP
  • Bộ Nông nghiệp và PTNT
  • Đồng chí: Nguyễn Xuân Cường - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT
  • 05/05/2020
  • Quyết định
  • Nông thôn mới
  • Tải về

Văn bản - Tài liệu khác

Trích yếu
Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể đến năm 2020
Mã số: Số 4177/KH-UBND
Kế hoạch
Ban hành: 11/09/2019
Sổ tay hướng dẫn phát triển sản xuất
Mã số: 4781/QĐ-BNN-VPĐP
Quyết định
Ban hành: 21/11/2017