Quyết định bổ sung, sửa đổi một số Phụ lục Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 21/8/2019 của Thủ tướng Chính Phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá và phân hạng sản phẩm chương trình OCOP
  • Quyết định bổ sung, sửa đổi một số Phụ lục Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 21/8/2019 của Thủ tướng Chính Phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá và phân hạng sản phẩm chương trình OCOP
  • 781/QĐ-TTg
  • Chính Phủ
  • Đồng chí: Trịnh Đình Dũng - Phó Thủ tướng Chính Phủ
  • 08/06/2020
  • Quyết định
  • Nông thôn mới
  • Tải về

Văn bản - Tài liệu khác

Trích yếu
Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể đến năm 2020
Mã số: Số 4177/KH-UBND
Kế hoạch
Ban hành: 11/09/2019