Kế hoạch tổ chức đánh giá phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Phú Thọ năm 2020
  • Kế hoạch tổ chức đánh giá phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Phú Thọ năm 2020
  • 2467/UBND-KH
  • UBND tỉnh Phú Thọ
  • Đồng chí Nguyễn Thanh Hải - PCT UBND tỉnh
  • 10/06/2020
  • Kế hoạch
  • Nông thôn mới
  • Tải về

Văn bản - Tài liệu khác

Trích yếu
Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể đến năm 2020
Mã số: Số 4177/KH-UBND
Kế hoạch
Ban hành: 11/09/2019