Quyết định 2542/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng và công nhận sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Phú Thọ năm 2020
  • Quyết định 2542/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng và công nhận sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Phú Thọ năm 2020
  • 2542/QĐ-UBND
  • UBND tỉnh Phú Thọ
  • Đồng chí Nguyễn Thanh Hải - PCT UBND tỉnh
  • 25/09/2020
  • Quyết định
  • Ngành nghề - Làng nghề
  • Tải về

Văn bản - Tài liệu khác

Trích yếu
Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể đến năm 2020
Mã số: Số 4177/KH-UBND
Kế hoạch
Ban hành: 11/09/2019