QĐ 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao
  • QĐ 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao
  • 318/QĐ-TTg
  • Chính phủ
  • Đồng chí Phạm Bình Minh - Phó Thủ tướng chính phủ
  • 08/03/2022
  • Nghị quyết
  • Tiêu chí NTM
  • Tải về

Văn bản - Tài liệu khác

Trích yếu