Nghị quyết số 25/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội về Phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
  • Nghị quyết số 25/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội về Phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
  • 25/2021/QH15
  • Quốc hội
  • Đồng chí Vương Đình Huệ - Chủ tịch Quốc hội
  • 28/07/2021
  • Nghị quyết
  • Nông thôn mới
  • Tải về

Văn bản - Tài liệu khác

Trích yếu