Văn bản số 394/BNN-VPĐP của Bộ Nông nghiệp và PTNT ngày 19/01/2021 tiếp tục thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2021
  • Văn bản số 394/BNN-VPĐP của Bộ Nông nghiệp và PTNT ngày 19/01/2021 tiếp tục thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2021
  • 394/BNN-VPĐP
  • Bộ Nông nghiệp và PTNT
  • Đồng chí Trần Thanh Nam - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT
  • 19/01/2021
  • Công văn
  • Nông thôn mới
  • Tải về

Văn bản - Tài liệu khác

Trích yếu
Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể đến năm 2020
Mã số: Số 4177/KH-UBND
Kế hoạch
Ban hành: 11/09/2019