Văn bản số 1836/BNN-VPĐP ngày 31/3/2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tiếp tục hoạt động của Văn phòng điều phối nông thôn mới các cấp năm 2021
  • Văn bản số 1836/BNN-VPĐP ngày 31/3/2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tiếp tục hoạt động của Văn phòng điều phối nông thôn mới các cấp năm 2021
  • 1836/BNN-VPĐP
  • Bộ Nông nghiệp và PTNT
  • Đồng chí Trần Thanh Nam - Thứ trưởng
  • 31/03/2021
  • Công văn
  • Nông thôn mới
  • Tải về

Văn bản - Tài liệu khác

Trích yếu
Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể đến năm 2020
Mã số: Số 4177/KH-UBND
Kế hoạch
Ban hành: 11/09/2019