Văn bản số 988/BQP-KTe ngày 04/4/2022 của Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn thực hiện tiên chí 19.1 trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
  • Văn bản số 988/BQP-KTe ngày 04/4/2022 của Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn thực hiện tiên chí 19.1 trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
  • 988/BQP-KTe
  • Bộ Quốc phòng
  • Đồng chí Thượng tướng: Vũ Hải Sản - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
  • 04/04/2022
  • Công văn
  • Tiêu chí NTM
  • Tải về

Văn bản - Tài liệu khác

Trích yếu