Văn bản số 1311/BNN-TH ngày 04/4/2022 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện nội dung tiêu chí 18.1 thuộc bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM giai đoạn 2021-2025
  • Văn bản số 1311/BNN-TH ngày 04/4/2022 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện nội dung tiêu chí 18.1 thuộc bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM giai đoạn 2021-2025
  • 1311/BNN-TH
  • Đồng chí Triệu Văn Cường - Thứ Trưởng Bộ Nội vụ
  • 04/04/2022
  • Công văn
  • Tiêu chí NTM
  • Tải về

Văn bản - Tài liệu khác

Trích yếu