Hướng dẫn số 1064/HD-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 30/3/2022 về việc thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ Tiêu chí quốc gia về nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021-2025
  • Hướng dẫn số 1064/HD-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 30/3/2022 về việc thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ Tiêu chí quốc gia về nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021-2025
  • 1064/HD-BVHTTDL
  • Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  • Đồng chí Trịnh Thi Thủy - Thứ Trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  • 30/03/2022
  • Hướng dẫn
  • Tiêu chí NTM
  • Tải về

Văn bản - Tài liệu khác

Trích yếu