Quyết định 1321/QĐ-BCĐ ngày 18/5/2022 của Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Phú Thọ về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021-2025
  • Quyết định 1321/QĐ-BCĐ ngày 18/5/2022 của Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Phú Thọ về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021-2025
  • 1321/QĐ-BCĐ
  • BCĐ các Chương trình MTQG
  • Đồng chí Bùi Văn Quang - Chủ tịch UBND tỉnh
  • 18/05/2022
  • Quyết định
  • Nông thôn mới
  • Tải về

Văn bản - Tài liệu khác

Trích yếu