Quyết định số 1245/QĐ-BKHĐT ngày 30/6/2022 về việc công bố các chỉ tiêu về Hợp tác xã, khu công nghiệp và ban hành quy trình thu thập, tổng hợp và tính toán tiêu chí về thu nhập thuộc Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
  • Quyết định số 1245/QĐ-BKHĐT ngày 30/6/2022 về việc công bố các chỉ tiêu về Hợp tác xã, khu công nghiệp và ban hành quy trình thu thập, tổng hợp và tính toán tiêu chí về thu nhập thuộc Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
  • 1245/QĐ-BKHĐT
  • Bộ Kế hoạch và Đầu tư
  • Đồng chí: Trần Quốc Phương - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư
  • 30/06/2022
  • Quyết định
  • Tiêu chí NTM
  • Tải về

Văn bản - Tài liệu khác

Trích yếu