Văn bản số 1298/LĐTBXH-VPQGGN ngày 26/4/2022 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu về lĩnh vực lao động, xã hội trong Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
  • Văn bản số 1298/LĐTBXH-VPQGGN ngày 26/4/2022 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu về lĩnh vực lao động, xã hội trong Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
  • 1298/LĐTBXH-VPQGGN
  • Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
  • Đồng chí Lê Văn Thanh - Thứ Trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
  • 26/04/2022
  • Công văn
  • Tiêu chí NTM
  • Tải về

Văn bản - Tài liệu khác

Trích yếu