Nghị quyết số 72-NQ/TU ngày 15/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chương trình xây dựng nông thôn mới và Chính sách thưởng trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
  • Nghị quyết số 72-NQ/TU ngày 15/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chương trình xây dựng nông thôn mới và Chính sách thưởng trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
  • 72-NQ/TU
  • Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ
  • Đồng chí Bùi Minh Châu - Bí thư Tỉnh ủy
  • 15/06/2022
  • Nghị quyết
  • Nông thôn mới
  • Tải về

Văn bản - Tài liệu khác

Trích yếu