Quyết định số 1214/QĐ-BCT ngày 22/6/2022 của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn và xét công nhận Tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 2025.
  • Quyết định số 1214/QĐ-BCT ngày 22/6/2022 của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn và xét công nhận Tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 2025.
  • 1214/QĐ-BCT
  • Bộ Công Thương
  • Đồng chí Nguyễn Sinh Nhật Tân - Thứ trưởng Bộ Công Thương
  • 22/06/2022
  • Quyết định
  • Tiêu chí NTM
  • Tải về

Văn bản - Tài liệu khác

Trích yếu