Quyết định số 1127/QĐ-BTTTT ngày 22/6/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về công bố các chỉ tiêu thuộc tiêu chí thông tin và truyền thông của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025
  • Quyết định số 1127/QĐ-BTTTT ngày 22/6/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về công bố các chỉ tiêu thuộc tiêu chí thông tin và truyền thông của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025
  • 1127/QĐ-BTTTT
  • Bộ Thông tin và Truyền thông
  • Đồng chí Phạm Anh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
  • 22/06/2022
  • Quyết định
  • Tiêu chí NTM
  • Tải về

Văn bản - Tài liệu khác

Trích yếu