Văn bản 2656/UBND-NCKS ngày 14/7/2022 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025
  • Văn bản 2656/UBND-NCKS ngày 14/7/2022 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025
  • 2656/UBND-NCKS
  • UBND tỉnh Phú Thọ
  • Đồng chí Phan Trọng Tấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh
  • 14/07/2022
  • Công văn
  • Nông thôn mới
  • Tải về

Văn bản - Tài liệu khác

Trích yếu