Văn bản 2307/BXD-QHKT ngày 27/6/2022 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021-2025
  • Văn bản 2307/BXD-QHKT ngày 27/6/2022 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021-2025
  • 2307/BXD-QHKT
  • Bộ Xây dựng
  • Đồng chí Trần Thu Hằng - Vụ trưởng Vụ Quy hoạch - Kiến trúc
  • 27/06/2022
  • Công văn
  • Tiêu chí NTM
  • Tải về

Văn bản - Tài liệu khác

Trích yếu