Văn bản số 2234/BVHTTDL-KHTC ngày 27/6/2022 về việc thực hiện một số nội dung thuộc CTMTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
  • Văn bản số 2234/BVHTTDL-KHTC ngày 27/6/2022 về việc thực hiện một số nội dung thuộc CTMTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
  • 2234/BVHTTDL-KHTC
  • Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  • Đồng chí Trịnh Thi Thủy - Thứ Trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  • 27/06/2022
  • Công văn
  • Nông thôn mới
  • Tải về

Văn bản - Tài liệu khác

Trích yếu