Quyết định số 932/QĐ-BGTVT ngày 18/7/2022 về việc ban hành "Hướng dẫn thực hiện tiêu chí giao thông thuộc bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới/xã nông thôn mới nâng cao và huyện nông thôn mới/huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025
  • Quyết định số 932/QĐ-BGTVT ngày 18/7/2022 về việc ban hành "Hướng dẫn thực hiện tiêu chí giao thông thuộc bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới/xã nông thôn mới nâng cao và huyện nông thôn mới/huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025
  • 932/QĐ-BGTVT
  • Bộ Giao thông vận tải
  • Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải
  • 18/07/2022
  • Quyết định
  • Tiêu chí NTM
  • Tải về

Văn bản - Tài liệu khác

Trích yếu