Quyết định số 922/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính Phủ về phê duyệt Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025
  • Quyết định số 922/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính Phủ về phê duyệt Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025
  • 922/QĐ-TTg
  • Chính phủ
  • Đồng chí Phạm Bình Minh - Phó Thủ tướng chính phủ
  • 02/08/2022
  • Quyết định
  • Nông thôn mới
  • Tải về

Văn bản - Tài liệu khác

Trích yếu