Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định chính sách thưởng trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
  • Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định chính sách thưởng trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
  • 12/2022/NQ-HĐND
  • Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ
  • Đồng chí Bùi Minh Châu - Chủ tịch HĐND tỉnh
  • 15/07/2022
  • Thông tư
  • Nông thôn mới
  • Tải về

Văn bản - Tài liệu khác

Trích yếu