Thông tư số 05/2022/TT-BNNPTNT ngày 25/7/2022 về việc hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  • Thông tư số 05/2022/TT-BNNPTNT ngày 25/7/2022 về việc hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  • 05/2022/TT-BNNPTNT
  • Bộ Nông nghiệp và PTNT
  • Đồng chí Trần Thanh Nam - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT
  • 25/07/2022
  • Thông tư
  • Nông thôn mới
  • Tải về

Văn bản - Tài liệu khác

Trích yếu